Tarieven begraven, herbegraven en ruimen 2020


Algemeen:

Voor een teraardebestelling zijn op de begraafplaats diverse mogelijkheden.
Hier volgen enkele definities:

Rechthebbende.
Dat is de persoon op wiens naam de overeenkomst met de begraafplaats komt te staan.

Grafakte
Overeenkomst tussen de rechthebbende (huurder) van een graf en het bestuur van de begraafplaats Zijlpoort.
In deze akte zijn vermeld de rechthebbende, de begindatum en einddatum van de overeenkomst alsmede rechten en verplichtingen.
Het recht van begraven kan door de rechthebbende worden doorgegeven aan anderen. Deze wijziging dient wel aan het bestuur of de begraafplaatsbeheerder doorgegeven en geregistreerd te worden. Bij vererving dienen de mede-erfgenamen daarvoor toestemming te verlenen.
Tegen inlevering van de oude grafakte verstrekt het bestuur een nieuwe met daarin de nieuwe naam van de rechthebbende.

Algemeen graf
Een algemeen graf is een zandgraf waarin, conform de wettelijke bepalingen, voor een periode van 10 jaar wordt begraven.
In een algemeen graf worden gewoonlijk 2 of 3 personen boven elkaar begraven. De plaats van het graf is opeenvolgend in de rij waar in die periode bijzettingen plaatsvinden. De keuze voor deze plek is door de beheerder bepaald.

Rustperiode:
De door de overheid voorgeschreven periode van 10 jaar, waarin een graf met rust gelaten wordt.

Familiegraf
Een familiegraf is een zandgraf dat men voor tenminste 30 jaar huurt en waarin 3 personen kunnen worden begraven. De plaats van dit graf wordt in overleg met de beheerder gekozen. In deze periode bestaat de mogelijkheid om gedurende een periode van 20 jaar in dit graf 3 personen bij te zetten, waarbij de rechthebbende bepaalt met in acht name van de voorwaarden, wie daarin bijgezet wordt. Ook hier geldt dat de laatste 10 jaren rustjaren zijn.
De huur van een familiegraf kan in overleg worden verlengd

Urnenkelder
Een urnenkelder is een kunststof bak die tot 40 cm onder het maaiveld is ingegraven en die men voor tenminste 30 jaar huurt. Hierin kunnen 4 urnen bijgezet worden, waarbij door de rechthebbende bepaalt, met in acht name van de voorwaarden, wie daarin bijgezet wordt. Meerdere bijzetting zijn in overleg met de beheerder mogelijk.
Deze plek blijft gedurende 30 jaar beschikbaar voor gebruik en daar kan een grafmonumentje op geplaatst worden Een huur van een urnenkelder kan in overleg worden verlengd.

Algemeen urnengraf
Een urn kan ook in een algemeen urnengraf worden geplaatst voor een periode van 10 jaar.

Voorwaarden:
Voor de voorwaarden en reglementen zie:
https://begraafplaatszijlpoort.nl/praktische-informatie/voorwaarden/
https://begraafplaatszijlpoort.nl/praktische-informatie/formulieren/

1. Verwerving Familiegraf

Zandgraf

Totaal€ 4.600,--
o De kosten voor de verwerving van een
zandgraf voor 20 jaar gebruik en
aansluitend 10 verplichte rustjaren
Gebruik voor maximaal 3 bijzettingen.
€ 3.000,--
Te verhogen met een bijdrage voor algemeen onderhoud voor 30 jaar.€ 1.600--

Urnenkelder

Totaal€ 4600,--
De kosten voor de verwerving van een urnenkelder voor de duur van 30 jaar voor de bijzetting van 4 urnen.€ 3.000,--
Te verhogen met een bijdrage voor algemeen onderhoud voor 30 jaar.€ 1.600,--

Urnengraf

Totaal€ 1.105,--
o De kosten voor een algemeen
urnengraf voor de duur van 10 jaar
€ 545,--
Te verhogen met een bijdrage voor algemeen onderhoud voor 10 jaar.€ 560,--

Verlenging van de hiervoor genoemde rechten is in overleg mogelijk.

 

2. Begrafeniskosten – Bijzettingskosten

 Algemene gravenFamilie graven
voor een zandgraf€ 1.050,--€ 1.050,--
voor een grafkelder, indien beschikbaar-€ 1.050,--
voor een urnengraf€ 545,--
voor een urnengraf / urnenkelder€ 780,--
voor een urn op graf€ 340,--
voor een kind tot en met 12 jaar in een zandgraf€ 585,--€ 585,--
voor een levenloos geboren kind in een zandgraf€ 585,--€ 585,--
Bijdrage algemene onderhoudskosten voor 10 jaar€ 560,--
De rechten voor een graf van een kind tot en met 12 jaar en een levenloos geboren kind hebben een looptijd van 10 jaar.

Op zaterdag worden de genoemde bedragen verhoogd met een toeslag van:

Begraven voor 12.00 uur€ 550,--
Begraven na 12.00 uur€ 1.100,--

 

3. Gebruik van de St. Petruskapel

Het plaatsen van de kist in de kapel voorafgaande aan de begrafenis is mogelijk.
Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd.

Het plaatsen van de kist in de kapel gevolgd door:

Rouwceremonie op de begraafplaats € 565,--
Begraven of cremeren elders€ 655,--

De beheerder kan hierbij op verzoek in de kapel aanwezige gepaste achtergrondmuziek ten gehore brengen.

Collecte:

Als in de kapel geen collecte wordt gehouden vragen wij ter compensatie een bijdrage van:   € 200,–

Een collecte voor een ander doel dan voor het onderhoud van de begraafplaats is niet toegestaan.

  • Rouwceremonies in de kapel zijn in beginsel alleen toegestaan voor begrafenissen van overledenen die niet afkomstig zijn uit een Leidse parochie.
  • Het stipendium en een bijdrage voor een zangkoor dienen door de nabestaanden zelf, of via de begrafenisondernemer rechtstreeks te worden betaald.
  • Voor het gebruik van de kapel voor condoleance na afloop van de begrafenis zijn geen kosten verschuldigd.
  • Het gebruik van de kapel is slechts mogelijk na overleg met de secretaris van het bestuur.
  • De voorganger, behoudens een gewijde/benoemde ambtsdrager, dient verbonden te zijn aan een Leidse parochie.

4. Gedenktekens en Beplantingen

Gedenktekens en beplantingen zijn altijd voor risico van de rechthebbenden

Het door de beheerder te verwijderen, plaatsen of herplaatsen van monumenten, grafstenen, zerken of gedenktekens, is altijd voor risico van de rechthebbende.

De kosten hiervan bedragen:

voor een kleine zerk€ 110,--
voor een zandgraf€ 425,--
voor een enkele grafkelder€ 475,--
voor een dubbele kelder€ 740,--
De kosten voor het aanvragen van een vergunning€ 110,--

5. Herbegraven

Totaal€ 1.610,--
De rechten voor herbegraven op de begraafplaats.€ 1.050,--
Dit te verhogen met een bijdrage voor algemeen onderhoud
van de begraafplaats voor 10 jaar tenzij dit voor het nieuwe graf reeds is voldaan.
€ 560,--

6. Ruimen familiegraven

Voor het ruimen van een graf met plaatsing
van de overblijfselen onder in het familiegraf.
€ 865,--
Voor het ruimen van het graf waarin direct
na het ruimen een begrafenis zal plaatsvinden.
€ 540--
Voor het opgraven en herkisten ten behoeve
van overbrenging naar een andere begraafplaats.
Hierbij is inbegrepen het aanleveren van een kist, ten bedrage van: € 300,-
€ 1.500,--
Voor het op- of herbegraven van stoffelijke resten binnen de 10 jarige rustperiode is een vergunning nodig van de burgemeester van Leiden

7. Jonge kinderen

Op verzoek bestaat de mogelijkheid jonge kinderen tot en met 12 jaar op het afzonderlijke gedeelte van de begraafplaats te begraven.