Tarieven begraven, herbegraven en ruimen 2021


Algemeen:

Voor een teraardebestelling zijn op de begraafplaats diverse mogelijkheden.
Hier volgen enkele definities:

Rechthebbende.
Dat is de persoon op wiens naam de overeenkomst met de begraafplaats komt te staan.

Grafakte
Overeenkomst tussen de rechthebbende (huurder) van een graf en het bestuur van de Begraafplaats Zijlpoort.
In deze akte zijn vermeld de rechthebbende, de begindatum en einddatum van de overeenkomst alsmede rechten en verplichtingen.
De akte kan door de rechthebbende worden overgedragen aan een ander. Deze wijziging dient ter registratie aan de begraafplaatsbeheerder doorgegeven worden. Bij vererving dienen de mede-erfgenamen daarvoor toestemming te verlenen.
Tegen inlevering van de oude grafakte verstrekt het bestuur een nieuwe met daarin de naam van de nieuwe rechthebbende.

Algemeen graf
Een algemeen graf is een zandgraf waarin, conform de wettelijke bepalingen, voor een periode van 10 jaar wordt begraven. Dit kan niet worden verlengd.
In een algemeen graf worden gewoonlijk 2 of 3 personen boven elkaar begraven. De plaats van het graf is opeenvolgend in de rij waar in die periode bijzettingen plaatsvinden. De keuze voor deze plek is door de beheerder bepaald.

Rustperiode:
De door de overheid voorgeschreven periode van 10 jaar, waarin een graf met rust gelaten wordt.

Familiegraf
Een familiegraf is een zandgraf waarvoor men voor tenminste 30 jaar de grafrechten verwerft. Hierin kunnen maximaal 3 kisten worden begraven. De plaats van dit graf wordt in overleg met de beheerder gekozen. In deze periode bestaat de mogelijkheid om in dit graf gedurende een periode van 20 jaar tot maximaal 3 kisten te begraven, waarbij de rechthebbende kan bepalen – met in acht name van de voorwaarden – wie daarin bijgezet wordt. Ook hier geldt dat de laatste 10 rustjaren zijn.
Het grafrecht van een familiegraf kan worden verlengd.

Urnenkelder
Een urnenkelder is een kunststof bak die tot 40 cm onder het maaiveld is ingegraven waarvoor men voor tenminste 30 jaar de grafrechten verwerft. Hierin kunnen door rechthebbende 4 urnen bijgezet worden. Meerdere bijzetting zijn in overleg met de beheerder mogelijk.
Deze plek blijft gedurende 30 jaar beschikbaar voor gebruik en daar kan een grafmonumentje op geplaatst worden.
Het grafrecht van een urnenkelder kan worden verlengd.

Algemeen urnengraf
Een urn kan ook in een algemeen urnengraf worden geplaatst voor een periode van 10 jaar.

Voorwaarden:
Voor de voorwaarden en reglementen zie:
https://begraafplaatszijlpoort.nl/praktische-informatie/voorwaarden/
https://begraafplaatszijlpoort.nl/praktische-informatie/formulieren/

1. Verwerving Familiegraf (zandgraf of urnenkelder)

Zandgraf

Totaal€ 5.100,--
o De kosten voor de verwerving van een
zandgraf voor 20 jaar gebruik en
aansluitend 10 verplichte rustjaren.
€ 3.500,--
Te verhogen met een bijdrage voor algemeen onderhoud voor 30 jaar.€ 1.600--
Totaal€ 5.100,--
o De kosten voor de verwerving van een
urnenkelder voor 30 jaar gebruik voor de bijzetting van 4 urnen max.
€ 3.500,--
Te verhogen met een bijdrage voor algemeen onderhoud voor 30 jaar.€ 1.600--
Totaal€ 1.125,--
De kosten voor een particulier urnengraf voor de duur van 10 jaar.€ 565,--
Te verhogen met een bijdrage voor algemeen onderhoud voor 30 jaar.€ 560,--

Verlenging van de hiervoor genoemde rechten is na overleg met de beheerder mogelijk.

 

De kosten van een contractwijziging voor een nieuwe rechthebbende bedragen:                  €     25,–

 

2. Begrafeniskosten

 Algemene gravenFamilie graven
voor een zandgraf€ 1.135,--€ 1.135,--
voor een kelder-€ 1.135,--
voor een urn€ 565,--€ 565,--
voor een levenloos geboren kind of een kind tot en met 12 jaar in een zandgraf€ 605,--€ 605,--
De rechten voor een graf van een kind tot en met 12 jaar en een levenloos geboren kind hebben een looptijd van 10 jaar.

Bij een begrafenis in een algemeen graf wordt een bijdrage voor algemene onderhoudskosten voor een periode van 10 jaar in rekening gebracht:                 € 560,–

Op zaterdag worden de genoemde bedragen verhoogd met een toeslag van:       € 570,–

 

3. Gebruik van de St. Petruskapel

Het plaatsen van de kist in de kapel voorafgaande aan de begrafenis is mogelijk.
De beheerder kan hierbij op verzoek de in de kapel aanwezige gepaste achtergrondmuziek ten gehore brengen.
Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd.

Het plaatsen van de kist in de kapel gevolgd door:

rouwceremonie op de begraafplaats € 585,--
begraven of cremeren elders€ 675,--

De beheerder kan hierbij op verzoek in de kapel aanwezige gepaste achtergrondmuziek ten gehore brengen.

Collecte:

Als in de kapel geen collecte wordt gehouden vragen wij ter compensatie een bijdrage van:   €  210,–

Nu in verband met de beperkte toegang wegens corona                                                                   €  100,–

Een collecte voor een ander doel dan voor het onderhouden van de begraafplaats is niet gewenst.

  • Het stipendium en de bijdrage voor het zangkoor dienen afzonderlijk door de nabestaanden zelf te worden betaald. Dit kan rechtstreeks of via de begrafenisondernemer.
  • Voor het gebruik van de kapel na afloop van de begrafenis voor een eenvoudige condoleance zijn geen kosten verschuldigd.
  • Het gebruik van de kapel is slechts mogelijk na overleg met de beheerder.
  • Alleen voorgangers  met een zending van een RK bisschop mogen in de Eucharistieviering of een gebedsdienst voorgaan.

4. Gedenktekens en Beplantingen

Gedenktekens en beplantingen zijn altijd voor risico van de rechthebbenden

Het door de beheerder plaatsen, herplaatsen of verwijderen van monumenten, grafstenen, zerken, gedenktekens of beplanting is altijd voor risico van de rechthebbende (inclusief breukrisico).
De beheerder kan de rechthebbende verzoeken dit zelf te verzorgen.

De kosten hiervan bedragen:

voor een kleine zerk (algemeen graf)€ 110,--
voor een zandgraf (familie graf)€ 425,--
voor een enkele grafkelder€ 475,--
voor een dubbele kelder€ 740,--
Een ontwerp voor een grafmonument
dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de beheerder.
De kosten voor het aanvragen van een vergunning van
een grafmonument / gedenkteken
€ 110,--

Gedenktekens

  • Op familiegraven worden alleen liggende stenen met een gedeeltelijk opstaande achterwand geplaatst overeenkomstig de standaardmaten.
  • Op algemene graven worden staande stenen geplaatst overeenkomstig de standaardmaten.
  • Het onderhoud van de stenen en gedenktekens alsmede het rechtleggen na verzakking is altijd voor rekening en risico van de rechthebbende, maar geschiedt in overleg met de beheerder.
  • Indien naar de mening van de beheerder daartoe aanleiding bestaat, is deze bevoegd de beplanting rondom de graven te snoeien.
  • Het op de begraafplaats toegepaste natuursteen dient te voldoen aan het keurmerk TFT Responsible Stone Program.

5. Herbegraven

Herbegraven op de begraafplaats met plaatsing van de overblijfselen
in een klein kistje
€ 2.420,--
Opgraven en herkisten ten behoeve van overbrenging naar een andere begraafplaats.
Hierbij is inbegrepen het aanleveren van een kist ten bedrage van € 300,--
€ 1.845,--

 Voor het opgraven of herbegraven van stoffelijke resten binnen de termijn van de rustjaren is, conform de wetgeving, een vergunning nodig van de Burgemeester van Leiden.

6. Ruimen familiegraven

Het ruimen van een familiegraf met plaatsing
van de overblijfselen in het familiegraf.
€ 1.285,--
Het ruimen van het graf met plaatsing van de overblijfselen in een klein kistje in het familiegraf waarin direct na het ruimen een bijzetting zal plaatsvinden.€ 710--
Voor het op- of herbegraven van stoffelijke resten binnen de 10 jarige rustperiode is een vergunning nodig van de burgemeester van Leiden

7. Jonge kinderen

Op verzoek bestaat de mogelijkheid jonge kinderen tot en met 12 jaar op het afzonderlijke gedeelte van de begraafplaats te begraven.